تاریخچه دارچین


21 آذر 1400

دارچین چیست؟

دارچین درختی به ارتفاع پنج تا هفت متر است که در همه فصل های سال سبز است.