تقویت کلیه


10 اسفند 1400

آشنایی با گیاه بابا آدم و خواص آن

بابا آدم گیاهی است با ظاهر جالب و متفاوت و خوش رنگ که به آن باردان، فیلگوش، آراقیطون، علف پیرزن و پینه خاله هم می گویند.