خواص هل


30 آبان 1400

آشنایی با خواص هل

در پست "دانه کوچکی به نام هل" با هل آشنا شدیم و گفتیم که هل از نظر طب قدیم ایران گرم و خشک است.