هل


30 آبان 1400

آشنایی با خواص هل

در پست "دانه کوچکی به نام هل" با هل آشنا شدیم و گفتیم که هل از نظر طب قدیم ایران گرم و خشک است.
30 آبان 1400

دانه کوچکی به نام هل

هِل میوه‌ای کوچک است که رنگ های متفاوتی دارد.