کیوی خشک


1 آذر 1400

خواص کیوی خشک

کیوی متعلق به کشور چین است و میوه ملی این کشور است، اما اکنون مردم سراسر دنیا این میوه را مصرف می‌کنند.