ادویه جات


15 خرداد 1401

ادویه مراکشی رأس الحانوت

راس الهانوت یکی از عمده ترین ادویه های صادراتی مراکش است. ترکیبات این ادویه با توجه به نوع غذا، منطقه و ذائقه ی غذایی افراد متفاوت است.