انواع فلفل


30 آبان 1400

علت تندی فلفل ها

ممکن است برای شما هم جالب باشد که چرا طعم فلفل تند است و چرا بعضی از فلفل ها تندتر از انواع دیگر هستند!