چای عربی


5 فروردین 1401

کرک(karak)، چای خوشمزه عربی

چای کرک نوعی چای خوش عطر و بو است که اصالتی هندی دارد، اما در کشورهای عربی به ویژه عربستان نیز طرافداران زیادی دارد.